• Voor 19:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd.
 • Garantie op alle producten.
 • Originele onderdelen voor elk gewenst merk en model.
 • Zeer uitgebreid assortiment

Artikel 1. Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PhoneXperts;
 3. Dag : kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in die tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

PhoneXperts B.V.
Vaartweg 8a
4905BL Oosterhout
E-mailadres : support@phoneXperts.nl
KvK-nummer : 60627050
BTW-identificatienummer : NL853989187B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PhoneXperts en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PhoneXperts en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld op de website van PhoneXperts. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, duidelijk gemaakt worden dat de algemene voorwaarden bij PhoneXperts zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als PhoneXperts gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PhoneXperts echter niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs exclusief én inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van aflevering;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen PhoneXperts de prijs garandeert;
  • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • De manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • De gedragscodes waaraan PhoneXperts zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • En de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PhoneXperts onverwijld langs elektronische de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door PhoneXperts is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PhoneXperts passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal PhoneXperts daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. PhoneXperts kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PhoneXperts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. PhoneXperts zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • Het bezoekadres van de vestiging van PhoneXperts waar de afnemer met klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deze gegevens al aan de consument zijn verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht

PhoneXperts levert alleen en uitsluitend aan zakelijke afnemers, en nimmer direct aan consumenten. Er is dan ook geen sprake van de wettelijke herroepingsrecht voor consumenten, zoals in werking getreden per 13 juni 2014.

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan PhoneXperts producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar PhoneXperts geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PhoneXperts dit bedongen heeft en:
  • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  • Of de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw vermeld.

Artikel 8. Conformiteit en Garantie

PhoneXperts staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat PhoneXperts er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door PhoneXperts, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover PhoneXperts kan doen gelden.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. PhoneXperts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal PhoneXperts geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal PhoneXperts het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal PhoneXperts zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van PhoneXperts.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de afnemer, tenzij afnemer gebruik maakt van de aangetekende en verzekerde, verzendmogelijkheid. In dat geval ligt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij PhoneXperts.

Artikel 10. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als PhoneXperts voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billikheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat PhoneXperts overgaat tot levering.
 2. Bij vooruitbetaling kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PhoneXperts te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft PhoneXperts behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. PhoneXperts beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PhoneXperts, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, doch niet na 5 werkdagen na leverdatum.
 3. Bij PhoneXperts ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal door PhoneXperts binnen de termijn van 14 dagen worden geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13. Geschillen

Op overeenkomsten tussen PhoneXperts en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • © Copyright 2022 — PhoneXperts
Een moment geduld aub..